Algemene Voorwaarden

Artikel 1      Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.1 Bedenktijd

de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroeping;

1.2 Consument

de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.3 Dag

kalenderdag;

1.4 Duurtransactie

een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

1.5 Duurzame gegevensdrager

elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.6 Herroepingsrecht

de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.7 Modelformulier

het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

1.8 Ondernemer

de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.9 Afnemer

de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

1.10 Overeenkomst op afstand

een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.11 Techniek voor communicatie op afstand

middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

1.12 Algemene Voorwaarden 

de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer;

1.13 Als de overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie ook betrekking heeft op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden, dan wordt verstaan onder:

a. aansluiten: het aansluiten van alle toe- en (afvoer)leidingen en bedradingen op aanwezige en correct  aangebrachte aansluitpunten;

b. installeren: het aanbrengen van alle toe- en (afvoer)leidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van het product;

c. monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;

d. overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het boren van gaten in (spouw)muur, (gewapend)beton, plaatsen en gebruiken van bevestigingsmaterialen;

e. afwerking: afwerken van (afvoer)leidingen, stroomkabels, plaatsen/monteren afwerkgoten.

Artikel 2      Identiteit van de ondernemer

Statutaire naam : KWB Service B.V.

Handelsnaam : KWB Heating / www.kwbheating.nl

Vestigingsadres : Westerweiden 35a
7961EA Ruinerwold - Nederland

Telefoonnummer : +31 (0)578 20 29 60 (bereikbaar van 09:00 uur tot 17:00 uur)

Storingsnummer : +31 (0)578 20 29 60 (bereikbaar van 09:00 uur tot 17:00 uur)

E-mailadres : info@kwbheating.nl

KvK-nummer : 77914074

BTW-nummer : NL 859995902 B01

Artikel 3      Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs

elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

3.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4      Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a. de prijs inclusief belastingen;

· de prijzen vermeld bij de advertenties zijn inclusief Nederlandse belastingtarieven. Aangezien de ondernemer ook buiten Nederland werkzaam is kunnen de belastingtarieven voor andere landen afwijken vanwege andere belasting tarieven. 

· Bij de check-out van de betaling wordt altijd uitgegaan van het Nederlandse belastingtarief.

b. de eventuele kosten van verzending;

c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d. het herroepingsrecht welke uitsluitend van toepassing is op overeenkomsten gesloten via de webshop van de

      ondernemer;

e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

f.  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor 

      communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het  

      gebruikte communicatiemiddel.

Artikel 5      De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie ter beschikking stellen op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan 

      wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de 

      consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

f.  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar  

 of van onbepaalde duur is.

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

5.8 De aanbetaling:

a. de ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen. Bij een 

      zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen maximum percentages. Bij een consument is de hoogte van het 

      maximum percentage afhankelijk van het product;

b. de maximale aanbetaling voor consumenten is 50% behalve als deze in verband zijn met te verrichten 

      werkzaamheden.

5.9 Prijswijziging:

a. prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden doorberekend;

b. voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt:

•   prijsverhogingen door BTW verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden 

    doorberekend;

      •   andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden  

              doorberekend.

      •   andere prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden

    doorberekend als dit is afgesproken. De ondernemer vermeldt daarbij waarom een prijsverhoging kan 

    worden doorgevoerd en of de consument daarna wel of niet kosteloos kan ontbinden.

5.10 Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering. 

5.11 De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.

5.12 De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de consument. 

5.13 Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de ondernemer voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat.

5.14 De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.

Artikel 6      Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

6.3 Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.4 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen deze 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.5 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.6 Als de consument verder gaat dan omschreven in lid 3, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het

product.

6.7 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

Bij levering van diensten:

6.8 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.9 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7      Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

7.1 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

7.2 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

7.3 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

7.4 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

7.5 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

7.6 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

7.8 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst op afstand, behalve:

a. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of

b. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de ondernemer de retourkosten van het product. 

7.9 Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument de gemaakte kosten tot het moment van herroeping.

7.10 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding  

    bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of

b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.

7.11 Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

 

Artikel 8      Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 8.2 en 8.2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed 

        heeft;

f. voor producten die in gebruik gesteld zijn geweest;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

i.  voor producten die zijn besteld door consument in combinatie met montage/installatie/aansluiting van die 

    producten;

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. waarvan de levering en/of uitvoering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de 

              bedenktijd is verstreken; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig 

              heeft uitgevoerd;

c. betreffende weddenschappen en loterijen;

d. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens 

         een bepaalde periode;

8.4 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 9      De prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de 

       prijsverhoging ingaat.

9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

9.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van type, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij type-, druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10    Conformiteit en garantie

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

10.4 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

10.5 Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

10.6 De ondernemer geeft, bovenop de wettelijke verplichtingen van lid 10.5, 2 jaar volledige garantie op de geleverde producten, mits de producten aan de door ondernemer gestelde onderhoudsvoorwaarden voldoen en door een gecertificeerd installateur zijn geïnstalleerd. Partijen kunnen ook anders schriftelijk afspreken. De 2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer. De ondernemer maakt dat aannemelijk. De ondernemer draagt de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, inclusief vracht- en voorrijkosten. Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer het product niet te vervangen. Als de afnemer naar het

buitenland is verhuisd, worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres.

10.7 Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

10.8 Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 10.6 kan de afnemer nog rechten hebben op grond van de wet (lid 10.5). De ondernemer kan zich dan niet beroepen op het aflopen van deze garantie.

10.9 De verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot conformiteit en garantie van lid 10.5 en 10.6 vallen niet onder de aanbetalingsregeling. Bij faillissement/surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de ondernemer kan de afnemer zich melden als schuldeiser bij curator/bewindvoerder.

10.10 Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

10.11 Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken.

10.12 De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.

10.13 Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.

10.14 Uitgezonderd van de garantie van lid 6 zijn: (wegwerp) batterijen, verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en normale slijtage.

10.15 De garantie geldt niet indien:

a. de consument de geleverde producten zelf heeft geïnstalleerd en/of bewerkt of door een derde niet gecertificeerde  

    partij heeft laten repareren en/of bewerken;

b. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door een derde niet gecertificeerde  

    partij heeft laten repareren en/of bewerken;

c. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden 

    behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

d. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal    

    stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. de geleverde producten niet jaarlijks door de ondernemer of een derde gecertificeerde partij zijn onderhouden en 

    gecontroleerd op de werking hiervan.

Artikel 11    Levering en uitvoering

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering/montage geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Geaccepteerde bestellingen van producten zullen in de regel binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling worden geleverd. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 11.6 is vermeld, behoudt de ondernemer zich het recht voor om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

11.4 Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de ondernemer een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal 1 maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend.

11.5 Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken levertijd mag de consument de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden.

11.6 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

11.7 In geval van ontbinding conform het lid 11.3 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.8 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel van vergelijkbare kwaliteit en prijs beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

11.9 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten die worden verzonden per koerier of post berust bij de ondernemer tot het moment dat de producten het bedrijf van de ondernemer verlaten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.10 Als tijdstip van juridische levering geldt het moment dat de producten het bedrijf van de ondernemer verlaten. 

11.11 Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de consument. De keuze van de wijze van verzending en verpakking van de producten ligt bij de ondernemer.

11.12 Indien de consument de producten afhaalt bij de ondernemer dient dit binnen 7 dagen te geschieden. Deze termijn gaat in op het moment dat de ondernemer aan de consument kenbaar heeft gemaakt dat de producten klaar staan om afgehaald te worden. Indien de voorgenoemde termijn overschreden is behoud de ondernemer zich het recht voor om de producten opnieuw te koop aan te bieden.

11.13 Voor leveringen onder rembours die worden geweigerd door de consument of niet worden opgehaald zonder vooraf aangekondigde geldige redenen, wordt door de ondernemer € 25,- exclusief BTW in rekening gebracht.

11.14 Indien de consument producten wil retourneren zijn de kosten hiervoor, met uitzondering van hetgeen genoemd onder lid 11.8, voor rekening van de consument. De consument is vrij in de keuze van vervoerder. De producten moeten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Niet gefrankeerde retourzendingen worden voor de ondernemer geweigerd. De ondernemer verstrekt geen retour labels.

Artikel 12    Extra kosten meerwerk en/of minderwerk

12.1 Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken komen voor rekening van de afnemer. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en die door de afnemer worden verlangd zoals betonboringen, aanpassingen in meterkasten etc.. Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

 

Op verzoek van de afnemer laat de ondernemer restanten bij de afnemer achter.

Artikel 13    De Offerte

13.1 Alle offertes zijn tot en met 1 maand na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de

  ondernemer gedane metingen. De afnemer moet daarbij de ondernemer informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel 7 en 8). Bij het aanleggen van leidingen houdt de ondernemer bij het meten van de lengtes de grootste lengtematen aan, daarbij rekening houdend met de verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld moeten worden (strekkende meters (afvoer)leidingen, stroom en stuurkabels e.d.). Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten van de modellen en bevestigingsmaterialen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.

13.2 De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd, de betalingscondities en, indien aanwezig, de risico’s voor beide partijen. Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg daarover en informatie over de levertijd na afroep.

  De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier waarop de prijs voor het uit te voeren werk wordt berekend.

  Er zijn twee manieren: aanneemsom of regie.

a. bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag af waarvoor het werk zal worden uitgevoerd;

b. bij regie geeft de ondernemer nauwkeurig op wat de prijs bepaalt (bijvoorbeeld uurtarief en prijzen van de   

    benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de afnemer een richtprijs geven, dat is een schatting  

    van de totale kosten. De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende kosten zoals vracht-, leverings-, betaal- 

    of portokosten.

13.3 De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken (zie ook artikel 12).

13.4 De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Als de afnemer daarbij specifieke verplichtingen heeft, wijst de ondernemer daarop in de offerte. Denk bijvoorbeeld aan dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de vereisten van de ondernemer, tevens dient de ondernemer voldoende ruimte te hebben en moet de omgeving opgeruimd zijn en vrij van obstakels zijn, om de installatie te kunnen uitvoeren.

13.5 Als de afnemer de offerte niet accepteert mag de ondernemer de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen. Dit mag alleen als de afnemer bij of voor het aanvragen van de offerte aantoonbaar is gewezen op de

  (hoogte van de) kosten. De afnemer wordt eigenaar van de offerte en eventuele tekeningen bij betaling van offertekosten. 

Het intellectueel eigendom blijft bij de ondernemer.

Artikel 14    Betaling

14.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan op één van de in de webshop aangegeven manieren. Indien de consument kiest voor betaling per bankoverschrijving dient betaling te worden voldaan binnen 5 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 3. Producten persoonlijk geleverd bij de consument aan huis of bij afhaling bij de ondernemer dienen contant te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt de bedenktermijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

14.2 Indien betalingen per bankoverschrijving zoals bedoeld in lid 1 niet binnen 5 dagen na het ingaan van de bedenktermijn zijn voldaan, is het mogelijk dat het/de bestelde product(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de overeengekomen prijs. De consument dient dan het/de product(en) opnieuw te bestellen tegen de op dat moment geldende prijs. 

14.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

14.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 15    Rechten en plichten van de ondernemer

15.1 De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.

15.2 De ondernemer houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.

15.3 De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst erop dat de afnemer zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, zoals bijvoorbeeld dat er voldaan is aan de bouwkundige en/ of installatievoorschriften. Als de ondernemer daar niet (tijdig) op wijst, moet hij de door de consument geleden directe schade en kosten vergoeden en draagt hij zelf zijn eventuele eigen schade.

15.4 De ondernemer wijst de afnemer ook op:

  a. onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, bijvoorbeeld het werken op een ondeugdelijke  

    ondergrond;

  b. het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken, bijvoorbeeld door de consument ter beschikking gestelde 

    materialen of hulpmiddelen. Dit geldt alleen als de ondernemer deze kent of redelijkerwijs hoort te kennen. Doet  

    de ondernemer dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij hem de schade niet is toe te rekenen.

15.5 De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de afnemer (zie artikel 16 lid 5), geeft over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift, steiger of een kraan de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Kosten voor het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komen voor rekening van de afnemer, het risico van gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt voor rekening van de ondernemer.

15.6 De ondernemer zet na de start het werk regelmatig voort.

15.7 De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door voor dat werk deskundige personen.

15.8 Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor risico van de consument komen, dan wordt de levertermijn verlengd.

15.9 Als de afnemer wensen heeft voor extra werkzaamheden (buiten de materialen die opgenomen zijn in de pakketten, offertes en/of al opgemaakte facturen) zoals extra meters leidingen, stroomvoorzieningen en installaties, afwerking van leidingen, betonboringen etc., dan zal de ondernemer daar extra materialen en/of werkuren voor in rekening brengen.

Artikel 16    Rechten en plichten van de afnemer

16.1 De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.

16.2 De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijvoorbeeld de ligging/voorbereidingen van (afvoer)leidingen en de ligging van de stroompunten) heeft.

16.3 De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:

  a. de ruimte deugdelijk kan worden afgesloten;

  b. er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatie voorschriften;

  c. er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is;

  d. de plek waar de installatie/montage dient plaats te vinden makkelijk en goed bereikbaar is (zowel binnen als 

    buiten)

Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade.

16.4 De afnemer draagt het risico voor schade door:

a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

  b. onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;

  c. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;

  d. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld. De ondernemer wijst de  

    afnemer wel op de zaken genoemd in lid 4 van artikel 15.

16.5 De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van bijzonder hulpmiddelen zoals een lift, steiger of een kraan noodzakelijk maken. Kosten voor het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komen voor rekening van de afnemer, het risico van gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt voor rekening van de ondernemer.

16.6 De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dat meldt de afnemer dat tijdig aan de ondernemer.

16.7 De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van de ondernemer. 

16.8 De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.

16.9 Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de afnemer de schade die de ondernemer daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.

16.10 De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden.

16.11 De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

16.12 De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met geldende (Arbo-) voorschriften.

Artikel 17    Aansprakelijkheid

17.1 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door directe en/of indirecte oorzaken die hij in deze algemene voorwaarden niet nadrukkelijk heeft aanvaard, behoudens schade veroorzaakt door grove schuld/nalatigheid veroorzaakt door de ondernemer. 

17.2 De consument/afnemer vrijwaart de ondernemer te dezer zake tegen alle aansprakelijkheid van derden.

17.3 De aansprakelijkheid van de ondernemer blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat de ondernemer de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

17.4 De beperking van aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor werknemers en overige personen die door de ondernemer ter uitvoering van de overeenkomst worden ingezet.  

Artikel 18    Schade en klachten

18.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.

18.2 Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, waarbij een eerste termijn van 2 werkdagen na constatering door ondernemer wordt gehanteerd. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt.

18.3 Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer.

18.4 Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk na ontstaan, doch uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking, schriftelijk gemeld bij de ondernemer.

18.5 Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.

Artikel 19    Klachtenregeling

19.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

19.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

19.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

19.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.= 

19.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (www.ec.europa.eu/odr).

19.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

19.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 20    Geschillen

20.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

20.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 21    Overmacht

21.1 Indien ondernemer door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben zowel de ondernemer als de consument/afnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en uitsluitend op schriftelijk te ontbinden, zonder recht op enige vorm van (schade)vergoeding. Onder overmacht van ondernemer wordt verstaan;

elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens consument/afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was. Tot die omstandigheid wordt ook gerekend stakingen, uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de leveranciers en/of maatregelen opgelegd vanuit de overheid. 

De ondernemer en consument/afnemer zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. 

Artikel 22    Aanvullende of afwijkende bepalingen

22.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 23    Aanvullende informatie en voorwaarden

U hebt bij ons een product gekocht waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

 

23.1 Ieder product, indien niet voorradig, wordt besteld. Daarom hebben wij te maken met een minimale levertermijn van 1 week. Wij vragen hier rekening mee te houden.

23.2 In geval van montage, installatie en aansluiting geldt dat dit pas kan plaats vinden op het moment dat alle door  bestelde producten in ons bezit moeten zijn. Indien is overeengekomen dat de wij eerst moeten komen inmeten en/ of schouwen, vragen wij ervoor zorg te dragen dat dit ook daadwerkelijk binnen een korte termijn mogelijk is.

  Bovenstaande houdt automatisch in dat wij pas kunnen inplannen en monteren/installeren/aansluiten, als de definitieve plek van de installatie is bepaald. Wij proberen zo snel mogelijk de montage/installatie/aansluiting te laten plaatsvinden en hanteren de volgende maximum termijnen:

a. wanneer het product in voorraad is wordt er binnen 2 weken een datum afgegeven;

b. wanneer het product niet in voorraad is wordt er binnen 4 weken een datum afgegeven.

  Wij doen ons uiterste best om bovenstaande het hele jaar te kunnen realiseren, echter kan het zijn dat onze leveranciers of fabrikanten de vraag naar een product of producten niet binnen de gangbare termijnen kunnen beantwoorden. Mocht deze situatie zich voordoen, dan behouden wij het recht om de maximale termijn van 4 weken met enkele weken te verlengen.

 

 

23.3 Indien noodzakelijk, kan de afnemer/consument tot en met 2 dagen voor montage/installatie/aansluiting de afgesproken datum en/of het tijdstip wijzigen naar een andere datum en/of tijdstip. Dit houdt wel in dat er, afhankelijk van de beschikbaarheid op dat moment, weer een maximale termijn zoals omschreven in lid 23.2 gehanteerd kan worden. Indien afnemer/consument dit wenst dient contact opgenomen te worden met onze klantenservice. Indien de afnemer/consument binnen 2 dagen voor montage/installatie/aansluiting de afgesproken datum en/of tijdstip wijzigt zal de ondernemer € 95,- exclusief BTW in rekening brengen.

23.4 Indien onder lid 23.3 benoemde situatie ertoe leidt dat het/de door de afnemer/consument bestelde product(en) langer dan 1 week in ons magazijn opgeslagen staan, behouden wij ons het recht voor om opslagkosten in rekening te brengen. Deze opslagkosten bedragen € 100,- exclusief BTW per uitgestelde week.

23.5 Indien een besteld product via een koeriersbedrijf of per post verstuurd wordt en het product komt door toedoen van de afnemer/consument retour, zal er een bedrag van maximaal € 95,- exclusief BTW in rekening gebracht worden. Indien een besteld product wel geleverd kan worden maar niet gemonteerd/geïnstalleerd/aangesloten kan worden door toedoen van de afnemer/consument, zal er een bedrag van € 250,- exclusief BTW en exclusief voorrijdkosten berekend worden.

23.6 Wij verzoeken afnemer/consument vriendelijk om op het tijdstip van levering en/of de dag van montage/installatie/aansluiting aanwezig te zijn om eventuele vragen van de koerier en/of monteur/installateur te kunnen beantwoorden en om te tekenen voor een juiste aflevering en/of oplevering.

23.7 In geval van montage/installatie/aansluiting is het van belang dat de werkruimte op het moment van montage/installatie/aansluiting droog en wind- en waterdicht is en dat, indien van belang, de muren loodrecht en haaks zijn. Vloer dienen afgedekt te zijn zodat deze niet beschadigd raken.

23.8 In geval van montage/installatie/aansluiting worden voorrijkosten gerekend, behalve bij non-conformiteit. De voorrijdkosten binnen Nederland bedragen standaard € 95,- exclusief BTW. Er geldt een toeslag op de standaard voorrijdkosten bij:

a. ritten naar de Nederlandse Waddeneilanden. Hiervoor wordt een opslag gerekend van € 100,- exclusief BTW 

    vermeerderd met de werkelijke kosten voor de overtocht met de veerboot;

b. ritten in het buitenland. Hiervoor wordt een tarief gehanteerd van € 1,- exclusief BTW per gereden kilometer, 

    gerekend vanaf de Nederlandse grens naar de overeengekomen locatie en visa versa en eventueel vermeerderd  

    met de werkelijke kosten voor tolwegen, veerboten en milieuheffingen.   

Voorrijdkosten van € 95,- exclusief BTW, eventueel vermeerderd met de toeslagen onder lid 23.8 zullen altijd gerekend worden indien de afnemer/consument zonder ruime voorafgaande kennisgeving (minimaal 2 dagen) niet aanwezig is op de overeengekomen locatie, dag en tijdstip.

23.9 Voor vragen, van welke aard dan ook, kan contact opgenomen worden met de klantenservice. 

Heeft u een tip ter verbetering van onze organisatie ?
Laat het ons weten via onze klantenservice.

Scroll naar top